CHẤT LƯỢNG TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH

 

Sức chịu tải các loại cọc khoan nhồi

Tùy thuộc vào địa chất từng công trình, cọc khoan nhồi có thể đạt được tải trọng như sau :

-         Cọc Ø 300 : đạt 45 đến 60 tấncọc

-         Cọc Ø 350 : đạt 65 đến 80 tấn/cọc

-         Cọc Ø 400 : đạt 75 đến 90 tấn/cọc

-         Cọc Ø 500 : đạt 115 đến 130 tấn/cọc

-         Cọc Ø 600 : đạt 160 đến 180 tấn/cọc

-         Cọc Ø 800 : đạt 285 đến 300 tấn/cọc

THỬ PDA - kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi

THỬ PDA - kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi